Watashi no nakama no ninja harĊ

Konichi'wa my ninjas, : Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

>

Here's what you'll find on this site:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!